0 530 929 85 85
·
info@soyerhukuk.com
·
Pzt- Cuma 08:30-18:00

AZLIK PAY SAHİPLERİNİN FİNANSAL MÜZAKERELERİN ERTELENMESİNİ TALEP HAKKI

-TTK M.420 –

GİRİŞ

Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 411. maddesi uyarınca sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri ilgili mevzuat uyarınca “azlık” veya “azınlık” olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmamızda azlık haklarından biri olan ve TTK m. 420’de düzenlenen “Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesini Talep Hakkı” nı değerlendireceğiz.

Sermaye şirketlerinde azlık haklarından biri olan finansal müzakerelerin ertelenmesini talep hakkı, her ne kadar çeşitli değişikliklere uğrasa da 1926 tarihli Ticaret Kanunu’ndan bu yana mevzuatımızdaki yerini korumuştur. İlk olarak 1926 tarihli Kanun’un 376. maddesinde; daha sonra birtakım değişikliklerle 6762 Sayılı Kanun’un 377. maddesinde ve son olarak günümüzde hala yürürlükte olan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 420. maddesinde düzenlenmiştir. Bahsi geçen düzenlemenin mehazı 1897 tarihli Alman Ticaret Kanunu’nun 264. maddesidir. Alman hukukunda 1937 tarihli “Anonim Ortaklıklar ve Paylı Komandit Ortaklıklar Hakkında Kanun” un 125. Paragrafının 7. Bendinde yer alan düzenleme 6 Eylül 1965 tarihli “Paylı Ortaklıklar Hakkında Kanun”a alınmamıştır. “Yeni Alman Kanunu bir azınlık hakkını ortadan kaldırmıştır. Fakat 1965 kanununa ilişkin Hükümet Tasarısının 164. paragrafı için yazılan gerekçe incelendiğinde, Kanundaki diğer önlemler, güvenlik sağlayıcı hükümler ve kurumlar nedeni ile bu azınlık hakkına gerek kalmadığı için kaldırılması yoluna gidildiği, yoksa hakkın olumsuzluğundan söz edilmediği görülür.”[1] Ancak mehaz kanunun aksine bizim mevzuatımızda söz konusu hak, halen mevcudiyetini korumaktadır.

6762 Sayılı ETTK’nın 377. Maddesinde “bilançonun tasdiki hakkındaki müzakerelerin ertelenmesi” şeklinde düzenlenen azlık hakkı, küçük değişikliklerle 6102 Sayılı TTK m.420 yerini almıştır. Bu hak kanuni bir hak olup genel kurul veya yönetim kurulu kararıyla değiştirilemez veya sınırlandırılamaz.

  1. TOPLANTININ ERTELENMESİ

“TTK Madde 420/1: Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 414 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır.”

Öncelikle ifade etmek gerekir ki TTK m. 420’nin kenar başlığı “Toplantının Ertelenmesi”dir. Ancak doktrinde başlığın isabetsiz olduğu yönünde görüşler mevcuttur. Zira söz konusu maddede ertelenen toplantının tamamı değil yalnızca finansal müzakerelerdir. Dolayısıyla toplantının tamamının erteleneceğine ilişkin yoruma sebebiyet verebilecek olan kenar başlığı kanaatimizce de haklı olarak eleştirilmektedir.

Finansal tablo kavramını açıklayacak olursak: “bir kurumun varlık ve sermaye yapısı, işletme sonuçları, dönem karının oluşumu ve kullanımı ve benzeri konularda bilgileri içeren, muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenen, işletme ile ilgili varlıkları, öz kaynakları, yabancı kaynakları, gelir ve giderleri, kar-zarar dağılımını gösteren tablolardır.”[2]

Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse bir şirketin dönemsel faaliyetleri neticesinde, şirketin performansını gösteren muhasebe kayıtlarıdır.

Finansal tablolara ilişkin olarak:

“TTK MADDE 515: Anonim şirketlerin finansal tabloları, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre şirketin malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf ve güvenilir olarak; gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılır.”

hükmünü amirdir. Ancak söz konusu madde, finansal tabloların açıkça tanımına yer vermediği ve şeffaf, güvenilir gibi belirsiz ifadeler kullanılarak tanzim edildiği gerekçe gösterilerek eleştirilmektedir. Öğretide finansal tabloların şeffaf, dürüst, aynen ve aslına sadık surette oluşturulup oluşturulmadığının denetiminin ise genel kurul tarafından yapılacağı belirtilmektedir.

TTK m.420’nin devamında yer alan “…finansal tablolar ve buna bağlı konular…” ifadesinde finansal tablolara bağlı konulara ise TTK m. 413/3’te değinilmiştir. Buna göre:

 “TTK MADDE 413/3: Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır.” hükmünü amirdir. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi, sermaye artırımı, ibra, kâr payı dağıtımı gibi hususlar madde kapsamına dahildir.

  1. AZLIK PAY SAHİPLERİNİN İSTEMİ VE GENEL KURULUN TAKDİR YETKİSİ

TTK m. 420: “Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın toplantı başkanının kararıyla…” şeklinde düzenlenmiştir.

Finansal tabloların ertelenmesi, azlık pay sahiplerinin istemi üzerine gerçekleştirilir. Bu istemin bir talep şeklinde olması gerektiği, bir teklif mahiyeti olmaması gerektiği söylenebilir.[3] Ayrıca söz konusu maddenin devamında her ne kadar “toplantı başkanının kararıyla” ifadesi kullanılmışsa da toplantı başkanının azlığın ertelenme talep ettiği durumlarda bu talebi reddetme yetkisinin olmadığı belirtilmektedir. [4] Zira kanaatimizce de maddenin lafzından da açıkça anlaşıldığı üzere genel kurulun karar almasına gerek olmayan bir durumda kararın salt toplantı başkanının takdirine bırakılması abesle iştigal etmek olacaktır. Dolayısı ile azlık finansal müzakerelerin ertelenmesini talep ederse toplantı başkanı bu durumu tutanağa geçirmeli ve finansal müzakereler ertelenmelidir.

Ayrıca değinmek gerekir ki maddede azlığın finansal müzakerelerin ertelenmesini talep hakkını ne zaman kullanabileceği yönünde bir açıklık mevcut değildir. Ancak olağan yaşam koşulları da göz önüne alındığında ve doktrinde de belirtildiği üzere azlık, genel kurul toplantısının öncesinde veya toplantıda ilgili güncem maddeleri görüşülmeye başlanmadan önce erteleme talep edebilmelidir. Azlık erteleme talebinde bulunduğunda toplantı başkanı toplantıyı ertelemez ve hatta bilançonun tasdiki yönünde bir karar alırsa bu halde doktrinde[5] ve yargı içtihatlarında[6] da belirtildiği üzere söz konusu karar TTK m. 445 hükmü uyarınca iptal edilebilecektir. [7]

  1. ERTELEMENİN SÜRESİ

TTK m. 420: “Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular… toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır.” şeklinde olup açıkça finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesinin bir ay sonraya bırakılacağını düzenlemiştir. Maddenin amacı dikkate alındığında bir aylık sürenin genel kurul veya yönetim kurulu kararı ile kısaltılamayacağı ancak takdirine bağlı olarak genel kurulda alınacak karar ile uzatılabileceği yorumu yapılabilir. Doktrinde de genel kurul kararı ile bir aylık sürenin genel kurul kararı ile kısaltılamayacağı ancak azlık muvafakat ederse toplantının yapılabileceği [8]söylenmektedir.

  1. ERTELEME KARARININ İLANI

Azlığın finansal görüşmelerin ertelenmesi talebi üzere, erteleme kararı için TTK m. 420’de bildirimin nasıl yapılacağı düzenlenmiştir. Buna göre: “…Erteleme, 414’üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır.”

TTK m.420’de açıkça m.414’e atıf yapılmıştır. Buna göre:

“Madde 414: Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.”

TTK m. 414’ün açık ifadesinden de anlaşılacağı üzere erteleme kararı, erteleme sonrası yapılacak ikinci toplantıdan en az iki hafta önce şirketin internet sitesinde ve TTSG’de yayımlanmalıdır. Ayrıca pay defterine yazılı pay sahipleri (senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleri, intifa hakkı sahipleri vb.) ve ilmühaber sahiplerine de ilanın yayımlandığı veya yayımlanacağı gazetenin iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Finansal Müzakerelerin Ertelenmesi Talep Edilirken Herhangi Bir Gerekçe Gösterilmeli Midir?

Müzakerelerin ertelenmesi talebine gerekçe gösterilip gösterilmeyeceği doktrinde tartışmalı bir konudur. Yargıtay kararları[9] ve baskın görüş[10] herhangi bir gerekçe gösterilmesine gerek olmadığını, bir gerekçe gösterme zorunluluğu öngörülürse bunun zaten diğer pay sahiplerine oranla zayıf durumda olan azlığın hakkını kullanmasının önüne geçebileceğini, gerekçe gösterme zorunluluğunun hakkın sınırlanması anlamına gelebileceğini ifade etmektedir.

Ancak hâkim görüş ve yargı içtihatlarının aksine erteleme talebinin bir gerekçeye müstenit olmasını söyleyen yazarlar da vardır. [11]

Bu görüşün gerekçesi ise TTK m. 420/2 ve Genel Kurul Yönetmeliği (“GKY”) Madde 28’dir. Buna göre:

“TTK Madde 420/2: Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır.”

VeGenel Kurul Yönetmeliği Madde 28/3 son cümle: “…Azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur.” ile Genel Kurul Yönetmeliği Madde 28/4 son cümle: “… Ancak, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş noktaları hakkında ilgililer tarafından dürüst hesap verme ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması sebebiyle azlık tarafından yapılacak erteleme talebi üzerine de toplantı yeniden bir ay sonraya ertelenir.” şeklinde düzenlenmiştir.

TTK m. 420/2’de “itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktalar hakkında” ifadesi gerekçe zorunluluğunu öngören görüşün başlangıç noktasıdır. Buna göre yalnızca müzakerelerin ertelenmesinin talep edilmesi yeterli olmayacak, itirazlar belirtilecektir. Aynı şekilde Genel Kurul Yönetmeliği’nin 28. Maddesinde tüm itirazların ilk toplantıda yapılıp bunların tutanağa geçirilmesi gerektiği yönündeki hüküm de yazarları tutanağa sadece ertelenme talebinin ve kararının yazılmayacağını aynı zamanda bunların yanı sıra itirazların da belirtilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Kanaatimizce de Yargıtay ve doktrinde hâkim görüşün gerekçe gösterme zorunluluğunun, azlığın hakkını kullanmasının önüne geçebileceği, gerekçe gösterme zorunluluğunun hakkın sınırlanması anlamına geleceği şeklindeki görüşleri maddenin amacı düşünüldüğünde isabetlidir. Ancak TTK m.420 ve GKY m.28’deki ifadeler de açıklanmaya muhtaçtır. Zira kanun koyucu abesle iştigal etmeyeceği gibi kanun hükümleri hukuki belirliliği sağlamak adına açık ve anlaşılır şekilde tanzim edilmelidir.

  1. ERTELEME ÜZERİNE İKİNCİ TOPLANTI

Azlık pay sahiplerinin erteleme talebi üzerine genle kurul önceden ilan ile belirlenen tarih ve yerde yalnızca ertelenen konuları karara bağlamak için toplanır. Yukarıda da belirtildiği üzere söz konusu ikinci toplantı erteleme kararından en az bir ay sonra gerçekleştirilir. Hukuki nitelik itibari ile ikinci toplantı ilkinin devamı niteliğindedir. İlk toplantıda finansal müzakerelerin dışında görüşülen konular ikinci toplantıda yeniden görüşülmez. İkinci toplantı yalnızca azlık pay sahiplerinin finansal konulara ilişkin olarak ertelenmesini istediği hususlara yönelik olarak yapılır.

İkinci toplantıda azlık pay sahipleri, kural olarak ilk toplantıda ertelenmesini istediği hususların müzakeresinin yeniden ertelenmesini talep edemez.

TTK m.420/2:

“Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır.” hükmünü amirdir. Ve ayrıca Genel Kurul Yönetmeliği m. 28/4:

“Erteleme üzerine yapılacak toplantıda aynı veya farklı gerekçelerle azlık pay sahipleri tarafından finansal tabloların müzakeresinin tekrar ertelenmesi talep edilemez.”  şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu madde hükümlerinden anlaşılacağı üzere ilk toplantıda ertelenen ve tutanağa geçirilen hususlar hakkında ilgililer dürüst hesap verme ölçüleri uyarınca hesap vermemiş ve bu hususları yeterince açıklamamışlarsa bu halde azlık pay sahipleri yeniden ertelenebilir. Ancak bu hakkın azlık pay sahipleri tarafından kötüye kullanılması ihtimali de mevcuttur. ETTK’ya istinaden çıkarılan ve şu an mülga olan Komiserler Yönetmeliğinin 28. maddesi: “Verilen bilginin yeterli olmadığının ileri sürülmesi durumunda ise bilançonun müzakeresinin ertelenip ertelenmemesi hususunda genel kurulca karar verilir.” şeklindeydi. Ancak Genel Kurul Yönetmeliği’ne bu madde alınmamıştır. Dolayısı ile işbu mülga hüküm kanun koyucunun iradesinin yeniden erteleme talebinde bulunulamayacağı yönünde olduğunu gösterir olsa da bu yorum kanaatimizce söz konusu hakkın düzenlenme amacına ters düşecektir. Dolayısı ile erteleme talebine sebep hususlar hakkında azlık pay sahipleri yeterince cevap alamamış iseler bu halde toplantının yeniden ertelenmesi mümkün olmalıdır. Fakat aynı zamanda bir düzenleme ile azlık pay sahiplerinin toplantıların sürekli hale gelmesine sebebiyet vermesinin önüne geçilmeli ve kötü niyetle hareket edilmesi önlenmelidir.

TTK m. 420/2’de belirtilen dürüst hesap verme ölçüsü ilkelerinin neler olduğu ve bu ilkelere uygun hareket edilip edilmediğini denetleyecek karar mercii ile ilgili bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak doktrinde[12] genel kabul bu husustaki denetim ve karar merciinin genel kurul olması gerektiğini ifade etmektedir.

  1. AZLIĞIN ERTELEME TALEBİ YERİNE GETİRİLMEZSE BAŞVURULACAK YOL

Doktrindeki genel kabule göre genel kurul, azlık pay sahiplerinin finansal tabloların müzakeresine ertelenmesine ilişkin talebini dikkate almaksızın toplantıyı devam ettirip buna ilişkin karar alması halinde TTK m. 445 vd. düzenlemeler gereğince genel kurul kararının iptali yoluna gidilebilecektir. Bu halde talepleri dikkate alınmaksızın verilen kararlar için azlık pay sahipleri, genel kurul toplantı tarihinde başlayarak üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde genel kurul kararının iptali için dava açabilirler.

SONUÇ

Sermaye şirketlerinde sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahiplerine Kanun tarafından “azlık” isimlendirmesi yapılmıştır. Azlık hakları Kanun’un muhtelif hükümlerinde düzenlenmiş olup işbu çalışmanın konusunu “azlığın finansal tabloların müzakeresinin ertelenmesini talep hakkı” oluşturmaktadır. Buna göre azlık pay sahipleri genel kurul toplantısında finansal tabloların müzakeresinin ve buna bağlı konuların herhangi bir gerekçe göstermeksizin en az bir ay sonraya bırakılmasını isteyebilir. Erteleme talebinin karara bağlanması için genel kurulun karar almasına gerek yoktur. Toplantı başkanı, erteleme talebini ve varsa erteleme talebi için gösterilen gerekçeleri tutanağa geçirir ve böylece finansal tabloların ve buna bağlı konuların görüşülmesi en az bir ay ertelenmiş olur. Erteleme, pay sahiplerine ilanla bildirilir ve varsa şirketin internet sitesinde yayımlanır. Erteleme üzerine yapılacak ikinci toplantı hukuken ilk toplantının devamı niteliğindedir. İkinci toplantıda yalnızca ertelenen hususlar görüşülür ve ilk toplantıda karara bağlanan diğer gündem maddeleri görüşülmez.

Finansal tabloların ve buna bağlı konuların ertelenmesini talep hakkı, azlığa tanınmış bir hak olup, şirkette daha güçlü durumda bulunan çoğunluk pay sahiplerinin, şirketin finansal meseleleri ile ilgili hususlarda azlık pay sahiplerini yok saymalarının önüne geçmek için tanzim edilmiştir.

Fatmanur Tetikci


KAYNAKÇA

Ünal Tekinalp, Azınlığın Bilançonun Onaylanmasına İlişkin Müzakerenin Ertelenmesi İstemi -Sorunlar, Düşünceler-, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erişim adresi için bkz.: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/96319

Mustafa Yavuz, Anonim Şirketlerde Azlığın Talebi Üzerine Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesi, Mali Çözüm, Eylül-Ekim 2013, Erişim adresi için bkz.: https://www.pwcmevzuat.com/MALIKITAP/9_mustafayavuz_.pdf

Mahmut Birsel, Anonim Şirketlerde Azınlık Haklan, İmran Ökten Ve Armağan, Ankara 1970

Seda Akipek, 6102 Sayılı Ticaret Kanunu Uyarınca Azlığın Finansal Tabloların Müzakeresini Erteleme Hakkı, Erişim adresi için bkz.: https://www.cerrahoglu.av.tr/images/pdf/73.pdf

Şener, Oruç Hami, “Teorik Ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku”, 4. Baskı, Seçkin Yayınevi

Aslı Görmez Bulcak’ın konuya ilişkin internet sitesinde yayımladığı yazı için bkz.:https://www.mondaq.com/turkey/corporate-and-company-law/716630/anonim-350irketlerde-azl305287305n-talebi-zerine-finansal-tablolar305n-mzakeresinin-ertelenmesi 

https://www.muhasebeturk.org/nedir/finansal-tablolar-nedir-ne-demek

http://www.forensislaw.com/blog/azinlik-pay-sahiplerinin-genel-kurul-toplantisinin-ertelenmesini-isteme-hakki


[1] Ünal Tekinalp, Azınlığın Bilançonun Onaylanmasına İlişkin Müzakerenin Ertelenmesi İstemi -Sorunlar, Düşünceler- , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, s. 234, Erişim adresi için bkz.: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/96319

[2] Finansal tablo kavramı için bkz.: https://www.muhasebeturk.org/nedir/finansal-tablolar-nedir-ne-demek

[3] Mustafa Yavuz, Anonim Şirketlerde Azlığın Talebi Üzerine Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesi, Mali Çözüm, Eylül-Ekim 2013, s. 131, Erişim adresi için bkz.: https://www.pwcmevzuat.com/MALIKITAP/9_mustafayavuz_.pdf

[4] Mustafa Yavuz, Anonim Şirketlerde Azlığın Talebi Üzerine Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesi, Mali Çözüm, Eylül-Ekim 2013, s. 131, Erişim adresi için bkz.: https://www.pwcmevzuat.com/MALIKITAP/9_mustafayavuz_.pdf

[5] Ünal Tekinalp, Azınlığın Bilançonun Onaylanmasına İlişkin Müzakerenin Ertelenmesi İstemi -Sorunlar, Düşünceler- , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, s. 237, Erişim adresi için bkz.: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/96319

[6] Yargıtay T.D. E/1147, K/3496 ve 27.10.1961 tarihli bir kararında uyuşmazlığa ilişkin “…Binaenaleyh verilen karar ile geri bırakılması gereken ve bilançonun tasdikiyle alakalı bulunan o toplantıya ait gündemdeki diğer kararların dahi iptali gerekli iken…” şeklinde hüküm kurmuştur.

[7]  Söz konusu iptale ilişin olarak; TTK MADDE 445/1: 446 ncı maddede belirtilen kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

[8] Mustafa Yavuz, Anonim Şirketlerde Azlığın Talebi Üzerine Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesi, Mali Çözüm, Eylül-Ekim 2013, s. 132, Erişim adresi için bkz.: https://www.pwcmevzuat.com/MALIKITAP/9_mustafayavuz_.pdf

[9]   Yargıtay T.D. E/1147, K/3496 ve 27.10.1961 tarihli kararı.

[10] Ünal Tekinalp, Azınlığın Bilançonun Onaylanmasına İlişkin Müzakerenin Ertelenmesi İstemi -Sorunlar, Düşünceler- , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, s. 237, Erişim adresi için bkz.: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/96319,

Ayrıca aynı yönde Aslı Görmez Bulcak’ın konuya ilişkin internet sitesinde yayımladığı yazı için bkz.:https://www.mondaq.com/turkey/corporate-and-company-law/716630/anonim-350irketlerde-azl305287305n-talebi-zerine-finansal-tablolar305n-mzakeresinin-ertelenmesi 

Aynı yönde Mustafa Yavuz, Anonim Şirketlerde Azlığın Talebi Üzerine Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesi, Mali Çözüm, Eylül-Ekim 2013, s. 130, Erişim adresi için bkz.: https://www.pwcmevzuat.com/MALIKITAP/9_mustafayavuz_.pdf

[11] Mahmut Birsel, Anonim Şirketlerde Azınlık Haklan, İmran Ökten Ve Armağan, Ankara 1970, s. 619-659 s. 640

[12] Mustafa Yavuz, Anonim Şirketlerde Azlığın Talebi Üzerine Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesi, Mali Çözüm, Eylül-Ekim 2013, s. 135, Erişim adresi için bkz.: https://www.pwcmevzuat.com/MALIKITAP/9_mustafayavuz_.pdf

UYARI Web sitemizdeki tüm yazı, makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Mustafa Çağrı Soyer’e aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Makale Yazarlığı İçinKişiler kendisi hakkında kısa bilgi vererek sitemizde yayımlanmak üzere info@soyerhukuk.com adresine gönderebilirler. “

UYARI Web sitemizdeki tüm yazı, makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Mustafa Çağrı Soyer’e aittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Makale Yazarlığı İçinKişiler kendisi hakkında kısa bilgi vererek sitemizde yayımlanmak üzere info@soyerhukuk.com adresine gönderebilirler. “

Benzer İçerikler

Yorum Yapın