0 530 929 85 85
·
info@soyerhukuk.com
·
Pzt- Cuma 08:30-18:00

By

Mustafa Çağrı Soyer
imza dışındaki kambiyo senedinin unsurları senedin tedavüle çıkarıldığı anda değil, bonoya dayalı talep hakkının ileri sürülmesi sırasında mevcut olması yeterlidir. Yargıtay’ın da kararlarında sıklıkla belirttiği üzere tedavüle çıkarılan bir bononun bazı unsurlarının düzenleyen tarafından eksik bırakılması (açık bono), ilke olarak bu unsurların sonradan tamamlanması konusunda bono lehtarına yetki verildiğine karinedir. Böylece bono lehtarı, hamil bu...
Devamını Oku
Türkiye’de devre mülk sebebiyle yüzbinlerce insan mağdur edilmektedir. Devre Mülk adı altın yapılan ve ülkemizde yaygın olarak uygulanan sistematik süreç her gün artmakta ve haberlere konu olmaktadır. Devre mülk satışlarının ve bu devre mülklerin aidatlarının adeta “modern dolandırıcılık” yöntemi haline gelmiş ve haksız kazanç peşinde koşan bazı şirket ve kişilerin tüketicilerin bilgisizliğini kullanmaktadır. Türkiye’de devre...
Devamını Oku
Mal ve hizmet satan tacirler ile tüketiciler arasında yapılan sözleşmelerde zaman zaman tacirler tarafından kambiyo senedi imzalatılmakta ve bu senetler genel olarak emre yazılı olarak düzenlenmektedir. Ancak böyle bir durumda yapılan senet nama yazılı olarak yapılmadığı için tüketici açısından geçersizdir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Temel ilkeler başlıklı 4. Maddesinin 5. Fıkrası; “Tüketicinin yapmış...
Devamını Oku
AZLIK PAY SAHİPLERİNİN FİNANSAL MÜZAKERELERİN ERTELENMESİNİ TALEP HAKKI -TTK M.420 – GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 411. maddesi uyarınca sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri ilgili mevzuat uyarınca “azlık” veya “azınlık” olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmamızda azlık haklarından biri olan ve TTK m. 420’de düzenlenen “Finansal Tabloların Müzakeresinin Ertelenmesini...
Devamını Oku
(30.11.2021 Tarih 31675 Sayılı Değişikliği İçeren) İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (TEHİR-İ İCRA) PROSEDÜRÜ NASIL YAPILIR ? İlk derece mahkemesi tarafından verilen karar istinaf edilmesi belli istisnalar haricinde kararın icrasını durdurmaz. Alacaklı taraf ilk derece mahkemesi tarafından verilen gerekçeli kararı icra takibine konu edebilir. İstinaf eden taraf kararın icrasını durdurmak için teminat karşılığında icra hukuk mahkemesinden (TBMM’de...
Devamını Oku
İŞ HUKUKUNDA İBRANAME Genel Olarak İbra genel ifade ile alacaklı tarafından borçlunun borçtan kurtarılmasıdır. İş hukukunda ibranın düzenlendiği TBK Md. 420 ibra başlığını taşısa da aşağıda ibranamenin geçerlilik koşulları incelendiğinde görüleceği üzere aslında iş hukukunda işçinin işvereni ibra etmesi kabul edilmemiştir. Zira madde aslında işverenin ibra yoluyla borçtan kurtarılmasını değil, borcunu ifa etmesini düzenlemektedir. Maddedeki...
Devamını Oku
KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU Genel Olarak Suç olarak kabul edilen eylem ÇekK 5/1’in ifadesiyle “süresi içinde ibrazında , çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek” tir. Burada suçun faili çeki düzenleyen değil, hesapta karşılık bulundurmak zorunda olan (gerçek) kişi olarak belirlenmiştir.(ÇekK 5/2) Karşılıksız çek eylemi birden fazla suçun konusunu oluşturduğu taktirde fail, TCK 44 (Fikri...
Devamını Oku
Tasarım il Faydalı Model Arasındaki Farklar Tasarım Tescili Nedir? Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim , renk, doku , malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün olarak tanımlanmaktadır. Endüstriyel Tasarım Tesciliyle; ürünlerin dış görünüşleri koruma altına alınabilmektedir. Örneğin ; mobilya tasarımları, tekstil...
Devamını Oku
KONKORDATODA KESİN MÜHLETİN KALDIRILMASI (İİK. M. 291-292) GİRİŞ Konkordato, borçluların mahkeme denetiminde alacaklılar ile anlaşarak, borçlarını belirli oranda veya vadede yahut hem belirli bir oranda hem de belirli bir vadede ödemesine imkan tanıyan hukuki bir kurum olarak karşımıza çıkar. Borçlunun kendisinin veya alacaklıların talebi ve ardından talebin mahkemece kabul edilmesi ile hukuki süreç başlar. Konkordato...
Devamını Oku
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİARAF SIFATI VE DAHİLİ DAVA KAVRAMI Başvuru Yapılacak Merciler: Başvurular, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine, yurt içinde doğrudan Bakanlığa yapılabilir. Yurt Dışından Yapılacak Başvurular: Yabancılar, yurt dışından çalışma izni için başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Temsilcilikler, çalışma izin talebine ilişkin olabilecek değerlendirmeleri ile birlikte bu başvuruları...
Devamını Oku
1 2